Home > היעוד שלנו

לימוד חמ”ע מאחד ומעצים צעירים יהודים אשר מחדשים ומחיים את הקהילה והתרבות היהודית במדינות בריה”מ לשעבר. לימוד חמ”ע מבקש לחדש את מסורת הלימוד היהודית העתיקה, ולחזק את הזהות היהודית. אנו מקווים כי המודל המצליח והמאמץ המתמשך יבטיחו עתיד נמרץ ובר-קיימא בחמ”ע, באמצעות האפשרויות הלימודיות שיציעו ובאמצעות ההכשרה למנהיגות הכלולה בהם.

לימוד חמ”ע מאורגן בידי קבוצת מתנדבים כולו, למעט ענייני ביטחון, הסעדה ולוגיסטיקה. רוב המרצים נבחרים מקרב פעילים יהודים והאקדמיה בחמ”ע. ברוח הלימוד, כולם מעניקים את זמנם בהתנדבות; איש אינו מקבל תשלום.

לימוד חמ”ע 2008 מתבסס על ניסיונה של קבוצה בינלאומית של מנהיגות יהודית, עובד בשיתוף הדוק עם מנהיגים יהודים מתנדבים מלימוד חמ”ע, ועומד להיות חוויה לימודית עשירה למען הקהילה על-ידי הקהילה.

:עקרונות של לימוד

פלורליזם ודמוקרטיה

״לימוד״ פתוח לכולם: לדתיים ולחילונים, לנוער ולהוריהם, לימנים ולשמאלנים וגם למי שכלל לא מתעניין בפוליטיקה, ללא הבדליגיל,

השתייכות פוליטית או דת. בכל בפסטיבל לימוד מוצעים מושבים רבים ומגוונים שמעניינים לכל אחד.

 התנדבות

המארגנים המרצים והמנחים בפסטיבל הינם מתנדבים הם יבצעו את העבודה ללא תמורה כלשהי במטרה לפתח מנהיגות קהילתית.

אני מכלכל את עצמי

מאז הקמת הפרויקט משלמים המשתתפים עבור השתתפות בפסטיבלים ובכינוסים.

 חופש בחירה

כל מי שרוצה ללמוד לחלוק בידע שלו עם אחרים מוזמן להשתתף כל אחד משתתף רק בהרצאות ובמושבים בהם הוא מעוניין ורק כשהוא רוצה.

LIMMUD FSU IN MOSCOW