Home > עקרונות שלנו

עקרונות היסוד של “לימוד אינטרנשיונל” עבור קבוצות בינלאומיות
המשימה שלנו: המחוייבות של “לימוד” –
באשר אתה נמצא במסע היהודי שלך, לימוד יוביל אותך לצעד הבא

המשימה של לימוד מושתתת על העקרונות הבאים:

לימוד ולמידה
כל אדם צריך ללמוד וכל אדם יכול ללמד
הלמידה טומנת בחובה התפתחות אישית, רכישת ידע ומיומנויות
למידה משנה אנשים, נותנת השראה למעשים ופותחת עולמות חדשים
אנחנו מעודדים יצירה של סביבת לימוד, בה אנשים יוכלו להרהר ולצמוח
יש הרבה מקורות השראה המאפשרים הזדמנויות ללמידה

הרחבת אופקים יהודיים
אנחנו שואפים ליצור חוויה אישית, קבוצתית וקהילתית, באמצעותה אנחנו מחזקים ומפתחים את הזהות
היהודית שלנו

אפשרות ליצירת קשר
אנחנו מייצרים תשתית ליצירת קשר בין יחידים ובין קהילות.
אנחנו מספקים מרחב שבו נוצרים קשרים רוחניים, רגשיים ואינטלקטואליים

השתתפות
התנדבות הינה מרכיב מפתח כמעט בכל דבר שאנחנו עושים
כולנו אחראיים זה כלפי זה וכלפי הקהילה שאנו יוצרים – לכל אחד יש תרומה חשובה
אנחנו מעודדים משתתפים לקחת חלק פעיל בכל מה שאנו עושים

העצמה
אנחנו מעודדים אנשים להיות שאפתניים באשר לתרומה שלהם
אנחנו מציבים אתגרים לאנשים וסומכים עליהם שיוכלו לעמוד בהם
אנחנו רואים את הפוטנציאל הגלום באנשים ובקהילות, ותומכים בהתפתחותם
אנחנו מעצימים אנשים לבחור ומספקים את המידע הנחוץ להם לביצוע בחירה מושכלת )כולל קורות החיים,
אותם אנחנו מבקשים מהמרצים להציג(

רבגוניות
אנחנו מוקירים את הרבגוניות של אנשים, ועל כן מבקשים ליצור חוויות חוצות-קהילות ובין-דוריות
אנחנו מוקירים נגישות וחותרים להיות נגישים לכולם
אנחנו מוקירים מגוון של אופן, תוכן וסגנון בתכניות שלנו
אנחנו מעודדים אנשים לא לתפוש אחרים בצורה סטריאוטיפית

אחריות קהילתית והדדית
לימוד היא קהילה של לומדים
אנחנו יכולים להשיג יותר יחד מאשר כפרטים
אנחנו מקבלים ועלינו לתת משהו בתמורה לקהילה היהודית ולקהילה הרחבה יותר

כבוד
אף אדם אינו חשוב יותר מכל אדם אחר
אנחנו מצפים מכל המשתתפים לכבד אלה את אלה ולהכיר בכך שכל המתנדבים הם גם משתתפים
מתקפות אישיות אינן מקובלות בשום הקשר של לימוד, ובפרט ביחידות הלימוד באירועים השונים

מחלוקת לשם שמיים
אנחנו מכירים בכך ומוקירים את העובדה, ש’מחלוקת לשם שמיים’ יכולה להעניק תרומה חיובית בקידום ההשכלה וההבנה שלנו
איננו לוקחים חלק בהצדקה או בהפרכה של כל עמדה דתית או פוליטית המצויה בקהילה היהודית ברחבי העולם. אדם המגיע ללימוד בחיפוש אחר הזדמנויות לעשות כן, לא ימצא אותן. איננו משחקים כל תפקיד
בוויכוח המתקיים בין ומעבר לזרמים השונים.

יחידות לימוד המעודדות וויכוח ער הן לחלוטין מקובלות, אולם ננסה להמנע מעימות דתי או פוליטי. יחידות הלימוד אמורות להתמקד בהשכלה ולא בפולמוס.

IMG_7591
קיום מצוות
אנחנו מבקשים ליצור סביבה מכילה עבור כל המשתתפים, תהא אשר תהא מידת ההקפדה שלהם על מצוות אנחנו מאמינים בחשיבות שמירת השבת והכשרות בכל המקומות הציבוריים ככל האפשר, כך יהודים לא ייאלצו להפריד עצמם אלה מאלה
אנחנו מכירים בכך שבאזורים פרטיים אנשים רשאים לנהוג כרצונם
אנחנו מבקשים שבנושאי שבת וכשרות כל המשתתפים ינהגו באורח שמכבד את ההקפדה על המצוות של  האחרים